03-6734248   דודי שקורי, רואה חשבון

שירותי המשרד

 

• שירותי ביקורת פנימית ו-sox

הביקורת הפנימית הינו אחד מהשירותים העיקריים הניתנים על ידי המשרד. על פי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, הביקורת הפנימית נועדה לבדוק, בין היתר, את הפעולות של הגוף שבו מבוצעת הביקורת ושל נושאי המשרה וממלאי התפקידים בו, וכן תקינות, מבחינת שמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות. ביקורת פנימית זוהי פעילות אובייקטיבית שמטרתה לבנות מנגנונים לשיפור היעילות של תהליכי ניהול הסיכונים, הבקרה והשליטה בארגון.  

משרדנו מעניק שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ לסקטורים שונים, לרבות משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, חברות ממשלתיות וגופים מוסדיים.

משרדנו בעל התמקצעות ייחודית בתחום הביקורת הפנימית וניסיון בשימוש במתודולוגיות עבודה חדשניות ומוכחות שפותחו בתחום. שירותי הביקורת הפנימית הניתנים על ידי משרדנו מעניקים ערך מוסף לארגון ותורמים לשיפור תפקודו, בפרט בפן הכספי והתפעולי.  
הביקורת הפנימית מבוצעת על פי השלבים הבאים:
ביצוע סקר סיכונים לצורך קביעת תוכנית העבודה השנתית / הרב שנתית.
גיבוש תכנית ביקורת לנושאי ביקורת.
עריכת הביקורת הלכה למעשה, כולל מתן המלצות לשיפור וייעול תהליכי עבודה.
כתיבת דוח ביקורת והעברתו להתייחסות בעלי תפקידים רלוונטיים בגוף המבוקר.
גיבוש דוח ביקורת סופי והצגתו בפני המבוקר.
מעקב שוטף אחר יישום ההמלצות בפועל.

 

המשרד מספק גם שירותי SOX/I-SOX לחברות ציבוריות (אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי) הכולל את הטמעת הבקרות ובדיקתן. התהליך כולל ביצוע מיפוי סיכונים ותיעוד של תהליכים המשפיעים על הדיווח הכספי תוך רמת הערכת הבקרה הפנימית בכל אחד מן התהליכים.

  

•כתיבת נהלים

נהלי עבודה הם חומר ניהולי ותפעולי המהווה חלק מהותי ממערך הבקרה הפנימית של הארגון. נהלי עבודה הכתובים כהלכה מגדירים את מדיניות הארגון ומטרותיו, את השיטה לביצוע התהליכים אשר לשמם נכתבו הנהלים ואת בעלי התפקידים ותחומי האחריות בהם נוטל חלק כל אחד מהם.

משרדנו בעל ניסיון עשיר בגיבוש נהלים. המשרד מסייע בגיבוש וחיזוק מנגנוני הבקרה הפנימית של הארגון, לרבות מיפוי תהליכי עבודה, כתיבת נהלי עבודה, הטמעתם והתאמתם לשינויים בדרישות הרגולציה. אפיון בקרות ממוחשבות ו / או ידניות. ליווי צמוד והדרכה שוטפת של הלקוח עד להטמעה מלאה.

 

• שירותי בודק שכר

בתאריך 1 בדצמבר 2011 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011. החוק מטיל על קבלני שירותים בתחום השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה, וכן על מזמיני השירות ששכרו את שירותיהם של קבלני השירותים, אחריות (אזרחית ופלילית) בקשר לשמירה אחר זכויות העובדים המועסקים על ידי עובדי הקבלן. שירותי בודק שכר ניתנים במטרה לוודא שמירה על זכויותיהם של עובדי הקבלן. משרדנו מעניק לחברות וארגונים שירותים של בודק שכר, מתוקף חוק זה ודיני העבודה השונים.

 

• שירותי ביקורת חיצונית, חשבות וייעוץ פיננסי

עריכה וביקורת דוחות כספיים לחברות, הנהלת חשבונות והכנת דיווחים תקופתיים, חשבות שכר, דיווחים וייצוג מול רשויות המס, מיסוי פרט וחברות, דוחות עצמאיים, הצהרות הון, ליווי פיננסי, בניית וניהול התקציב, ניהול התזרים מזומנים וייעוץ לפתיחת עסק.

פנו אלינו

דודי שקורי, רואה חשבון. שירותי ביקורת וראיית חשבון

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :טלפון: 03-6734248 כתובת מייל

 • טאב שרותי ביקורת פנימית

  דודי שקורי ושות', רואי חשבון שרותי ביקורת פנימית

  שירותי ביקורת פנימית ו-sox

  הביקורת הפנימית הינו אחד מהשירותים העיקריים הניתנים על ידי המשרד. המשרד מעניק שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ לסקטורים שונים ומגוונים, לרבות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים מוסדיים וכיו"ב. הביקורת הפנימית מבוצעת בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית ותקנים מקצועיים. כמו כן, המשרד מספק שירותי SOX/I-SOX לחברות ציבוריות (אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי) הכולל את הטמעת הבקרות ובדיקתן.

 • דודי שקורי ושות', רואי חשבון הקמת מערך בקרה

  עריכת נהלים

  משרדנו בעל ניסיון עשיר בכתיבת נהלים עבור ארגונים שונים, לרבות הגדרת סמכויות ותחומי אחריות, מיפוי תהליכי עבודה, הטמעת הנהלים והתאמתם לשינויים בדרישות הרגולציה. השירות כולל אפיון בקרות ממוחשבות ו / או ידניות וליווי צמוד והדרכה שוטפת של הלקוח עד להטמעה מלאה.

 • דודי שקורי ושות', רואי חשבון בודק שכר מוסמך

  שירותי בודק שכר

  החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה מטיל על קבלני שירותים בתחום השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה, וכן על מזמיני השירות ששכרו את שירותיהם של קבלני השירותים, אחריות (אזרחית ופלילית) בכל הקשור למימוש ושמירה אחר זכויות העובדים המועסקים על ידי עובדי הקבלן. שירותי בודק שכר ניתנים במטרה לוודא שמירה על זכויותיהם של עובדי הקבלן. משרדנו מעניק לחברות וארגונים שירותים של בודק שכר, בהתאם לחוק.

 • דודי שקורי ושות', רואי חשבון בודק שכר מוסמך

  ביקורת חיצונית וחשבות

  עריכה וביקורת דוחות כספיים לחברות, הנהלת חשבונות והכנת דיווחים תקופתיים, חשבות שכר, דיווחים וייצוג מול רשויות המס, מיסוי פרט וחברות, דוחות עצמאיים, הצהרות הון, ליווי פיננסי, בניית וניהול התקציב, ניהול התזרים מזומנים וייעוץ לפתיחת עסק.


משרד דודי שקורי ושות', רואי חשבון שירותי ביקורת פנימית וניהול סיכונים

פרטי התקשרות

כתובת המשרד: רמב"ם 37 גבעתיים

 03-6734248

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פקס: 03-6734249